ZADZWOŃ

MAPA

×

NASZE PROMOCJE

Regulamin

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.endopilot.pl.
  2. Sklep internetowy www.elma-polska.pl prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu.
  3. Właścicielem sklepu, administratorem i usługodawcą jest: Profi-endo Paweł Dąbrowski, z siedzibą w Dębniki 7, 18-416 Zbójna, numer NIP: 7181890514, numer REGON: 200185832.
  4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem www.endopilot.pl przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§2
DEFINICJE

1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 380 z późn. zm.)

2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

3. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

4. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

5. Regulamin – niniejszy dokument

6. Rejestracja – to utworzenie przez Klienta Konta Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej

7. Sklep internetowy – witryna umieszczona w sieci Internet pod adresem www.endopilot.pl przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy oraz składania zamówień

8. Klient – podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

9. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

11. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

12. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

§3
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I REJESTRACJA

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

Urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższe, Safari w wersji 1.0 i wyższej, włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Korzystanie ze sklepu następuje poprzez zapoznanie się z ofertą

§4
ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę przez cały rok, przy użyciu funkcji Koszyk.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: adres, na który zamówienie ma być wysłane, numer telefonu oraz adres e-mail.

3. Gdy podane dane nie są kompletne Sprzedawca nawiążę kontakt telefoniczny, bądź poprzez adres e-mail, jeśli kontakt będzie niemożliwy Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

4. Klient po prawidłowym złożeniu zamówienia, otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu internetowego, potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

5. Klient do zamówienia otrzymuje paragon fiskalny.

6. Zamówienie zrealizowane będzie po dokonaniu płatności przez Klienta, przy opcji pobraniowej niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

§5
SPRZEDAŻ

1. Sprzedawca za pośrednictwem sklepu, świadczy usługę sprzedaży na rzecz klientów.

2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

3. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania Klientowi Produktów wolnych od wad.

4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

5. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle nie dłużej niż w ciągu 3 Dni Roboczych.

W szczególnych przypadkach czas Wydania Produktów może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany  telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta.

6. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

§6
ZASADY DOSTARCZANIA ZAMÓWIEŃ
 

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania zamówienia

2. Dostarczenie Towaru jest możliwe z wykorzystaniem następujących sposobów:

– za pośrednictwem operatora pocztowego na podany przez Kupującego adres
– bezpośredni odbiór Towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.

3. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

4. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub SMS, używając Danych Kontaktowych Klienta.

5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

6. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia odpowiedniego protokołu.

§7
PŁATNOŚCI
 

1. Ceny przy produktach na stronie Sklepu są cenami BRUTTO (ceny z podatkiem VAT), podane w złotych polskich, nie zawierają kosztów transportu do klienta i wybranej formy płatności2. Klient ponosi koszta związane z dostarczeniem towaru3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze koszyka przed złożeniem zamówienia a po określeniu sposobu dostawy produktów oraz płatności, zawiera cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszystkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży

-płatność za pobraniem u przewoźnika przy odbiorze przesyłki

-płatność przelewem na rachunek bankowy sklepu.

5. Do zakupionego towaru dołączony zostaje paragon fiskalny.

6. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje natychmiast, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

-odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

-rezygnacji przez Klienta ze złożonego zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed jego wysyłką

-uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

7. Zwrot płatności następuje poprzez użycie takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca nie  zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów dostarczenia produktów, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy preferowany przez Sprzedawcę.

§8
REKLAMACJE I GWARANCJE
 

1. Klient reklamacje może składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w danych kontaktowych sprzedawcy

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinien być opisany problem, oraz dane dotyczące Klienta

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany produkt na adres siedziby.

5. Jeśli produkt jest wadliwy Klient może żądać wymiany na towar wolny od wad lub naprawy defektu.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

7. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.

8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedający.

§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

2. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

3. Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru obciążają Klienta.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umów.

5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Paczki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane.

7. Towar zwracany przez Klienta powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

§10POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.06.2017.

2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

3. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, nie będącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań prowadzących do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.

Podane ceny mają charakter orientacyjny. Dokładna cena jest uzależniona od kursu waluty euro w dniu zamówienia. W celu poznania ostatecznej ceny prosimy o kontakt. Zamknij